8476976 0513
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

سامانه جامع پیامک – امکانات نامحدود

سامانه جامع

صفحه نخست

ارسال پیامک

دفترچه تلفن

منشی پیامک

انتقال ترافیک

انتقال پیامک

نظرسنجی

ارسال متناظر

ارسال فلش

ارسال از موبایل

ایمیل پیامک

فیلتر پیامک

ارسال هوشمند

ارسال پیامک مناسبت

ارسال کشوری

وپ

کارت ویزیت

ارسال با تفکیک جنسیت

ارسال به ایرانسل

ارسال بر اساس دکل مخابراتی ایرانسل ( BTS )

ارسال به کد پستی

متون سریع

ارسال زمانبندی

ارسال انبوه

خروجی اکسل

ایجاد نظرسنجی

قابلیت ارسال از تمامی اپراتور های ۱۰۰۰، ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، خط ثابت تهران ، خط نام تجاری

خطوط 1000 / 14 رقمی

نمونه شماره 1000XXXXXXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی 18500 تومان
 • کاربران سفارشی 34000 تومان

خطوط 1000 / 13 رقمی

نمونه شماره 1000XXXXXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی 45000 تومان
 • کاربران سفارشی 88000 تومان

خطوط 1000 / 12 رقمی

نمونه شماره 1000XXXXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی 87000 تومان
 • کاربران سفارشی 175000 تومان

خطوط 1000 / 11 رقمی

نمونه شماره 1000XXXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی 170000 تومان
 • کاربران سفارشی 330000 تومان

خطوط 1000 / 10 رقمی

نمونه شماره 1000XXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی 221000 تومان
 • کاربران سفارشی 450000 تومان

خطوط 1000 / 9 رقمی

نمونه شماره 1000XXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی 283000 تومان
 • کاربران سفارشی 555000 تومان

خطوط 1000 / 8 رقمی

نمونه شماره 1000XXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی 443000 تومان
 • کاربران سفارشی 863000 تومان

خطوط 1000 / 7 رقمی

نمونه شماره 1000XXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی باید استعلام شود
 • کاربران سفارشی باید استعلام شود

خطوط 1000 / 6 رقمی

نمونه شماره 1000XX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران غیر سفارشی باید استعلام شود
 • کاربران سفارشی باید استعلام شود

خطوط 3000

خطوط 3000 / 14 رقمی

نمونه شماره 30002666XXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • خرید آنلاین بلی
 • کاربران سفارشی 17000 تومان

خطوط 3000 / 12 رقمی

نمونه شماره 30002666XXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • خرید آنلاین بلی
 • کاربران سفارشی 100000 تومان

خطوط 3000 / 10 رقمی

نمونه شماره 30002666XX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • خرید آنلاین بلی
 • کاربران سفارشی 135000 تومان

خطوط 3000 / 9 رقمی

نمونه شماره 3000XXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • خرید آنلاین بلی
 • باید استعلام شود

خطوط 3000 / 8 رقمی

نمونه شماره 3000XXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • خرید آنلاین بلی
 • باید استعلام شود

خطوط 5000

خطوط (1,2)5000 / 14 رقمی

نمونه شماره 50002666XXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • قیمت 50001 : 12000 تومان
 • قیمت 50002 : 14000 تومان

خطوط (1,2)5000 / 13 رقمی

نمونه شماره 50002666XXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • قیمت 50001 : 15000 تومان
 • قیمت 50002 : 19000 تومان

خطوط (1,2)5000 / 12 رقمی

نمونه شماره 50002666XXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • قیمت 50001 : 24000 تومان
 • قیمت 50002 : 24000 تومان

خطوط (1,2)5000 / 11 رقمی

نمونه شماره 50002666XXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • قیمت 50001 : 52000 تومان
 • قیمت 50002 : 52000 تومان

خطوط (1,2)5000 / 10 رقمی

نمونه شماره 50002666XX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • قیمت 50001 : 115000 تومان
 • قیمت 50002 : 115000 تومان

خطوط (1,2)5000 / 9 رقمی

نمونه شماره 50002666X
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • قیمت 50001 : 516000 تومان
 • قیمت 50002 : 516000 تومان

خطوط ثابت

خطوط ثابت 8 رقمی

نمونه شماره 021XXXXXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • قیمت 50001 کاربران : 140000 تومان
 • قیمت 50002 نمایندگان : 140000 تومان

خطوط ثابت 5 رقمی

نمونه شماره 021XXXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران : باید استعلام شود
 • نمایندگان : باید استعلام شود

خطوط ثابت 4 رقمی

نمونه شماره 021XXXX
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • کاربران : باید استعلام شود
 • نمایندگان : باید استعلام شود

خط 2000

خط 2000

نمونه شماره 200010020010
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • مدت فعال سازی : فعال است
 • کاربران و نمایندگان : بدون نیاز به خرید خط

تعرفه خط تجاری

نمونه شماره مشهد هاست

دریافت ندارد
مدت فعال سازی 24 الی 48 ساعت
 • تعداد ارقام : ندارد
 • خرید آنلاین بلی
 • کاربران : 150000 تومان
 • نمایندگان : 125000 تومان

توضیحات ضرایب :

ضریب سایر خطوط : هزینه پیامک های ارسالی به شماره های غیر همراه اول ( نظیر ایرانسل و رایتل و … ) در این ضریب ضرب خواهد شد

ضریب هدفمند : هزینه پیامک های ارسالی از طریق ارسال منطقه ای (هدفمند) در این ضریب ضرب خواهد شد

ضریب پردیس : هزینه پیامک های ارسال از طریق پردیس همراه اول (خطوط 5000) در این ضریب ضرب خواهد شد

هزینه ارسال خطوط

اپراتور 021

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1
 • انگلیسی : 3.012
 • فارسی : 1.144
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

اپراتور 1000

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1.2
 • انگلیسی : 3.304
 • فارسی : 1.332
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

اپراتور 1-1

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1.2
 • انگلیسی : 3.451
 • فارسی : 1.396
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

اپراتور 2000

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1.5
 • انگلیسی : 2.4
 • فارسی : 0.903
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

اپراتور 3000

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1
 • انگلیسی : 3.451
 • فارسی : 1.444
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

اپراتور 50001

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1.2
 • انگلیسی : 3.371
 • فارسی : 1.093
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

اپراتور 50002

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1
 • انگلیسی : 3.371
 • فارسی : 1.093
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

اپراتور 50004

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1.1
 • انگلیسی : 3.331
 • فارسی : 1.124
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

ارسال BTS ( دکل )

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1
 • انگلیسی : 2.65
 • فارسی : 1.144
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

ارسال با نام تجاری

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 2
 • انگلیسی : 3.012
 • فارسی : 1.144
 • ضریب هدفمند : 1
 • ضریب پردیس : 1

خط 50004600 ( ارسال کشوری )

دریافت : 0
ضریب سایر خطوط : 1.5
 • انگلیسی : 3.331
 • فارسی : 1.045

هزینه پایه پیامک در پنل جامع ( خرید اعتبار جهت ارسال)

هزينه هر پيامك فارسی (ريال) : 120

هزينه هر پيامك لاتين (ريال) : 240
 • حداقل مبلغ شارژ : 2000 تومان
 • حداكثر مبلغ شارژ : 20000 تومان

هزينه هر پيامك فارسی (ريال) : 115

هزينه هر پيامك لاتين (ريال) : 230
 • حداقل مبلغ شارژ : 20001 تومان
 • حداكثر مبلغ شارژ : 50000 تومان

هزينه هر پيامك فارسی (ريال) : 110

هزينه هر پيامك لاتين (ريال) : 225
 • حداقل مبلغ شارژ : 50001 تومان
 • حداكثر مبلغ شارژ : 300000 تومان

هزينه هر پيامك فارسی (ريال) : 105

هزينه هر پيامك لاتين (ريال) : 220
 • حداقل مبلغ شارژ : 300001 تومان
 • حداكثر مبلغ شارژ : 600000 تومان

هزينه هر پيامك فارسی (ريال) : 100

هزينه هر پيامك لاتين (ريال) : 215
 • حداقل مبلغ شارژ : 600001 تومان
 • حداكثر مبلغ شارژ : 1100000 تومان

هزينه هر پيامك فارسی (ريال) : 95

هزينه هر پيامك لاتين (ريال) : 210
 • حداقل مبلغ شارژ : 1100001 تومان
 • حداكثر مبلغ شارژ : 1900000 تومان

هزينه هر پيامك فارسی (ريال) : 90

هزينه هر پيامك لاتين (ريال) : 210
 • حداقل مبلغ شارژ : 1900001 تومان
 • حداكثر مبلغ شارژ : به بالا

توضیحات ضرایب :

ضریب سایر خطوط : هزینه پیامک های ارسالی به شماره های غیر همراه اول ( نظیر ایرانسل و رایتل و … ) در این ضریب ضرب خواهد شد

ضریب هدفمند : هزینه پیامک های ارسالی از طریق ارسال منطقه ای (هدفمند) در این ضریب ضرب خواهد شد

ضریب پردیس : هزینه پیامک های ارسال از طریق پردیس همراه اول (خطوط 5000) در این ضریب ضرب خواهد شد