8476976 0513
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

جشنواره ثبت دومین

  • قیمت های فروش ويژه تنها در مورد ثبت دامنه ي جديد است و تمديد و انتقال دامنه شامل تخفيف نمي باشد.
  • تعرفه های فروش ويژه مربوط به ثبت يك ساله ي دامنه است و در صورت تمايل به ثبت دامنه براي تعداد سال بيشتر تنها تعرفه ي سال اول با قيمت ويژه محاسبه خواهد شد.
  • محدوديتي در تعداد ثبت دامنه توسط مشتريان گرامي وجود ندارد و به هر تعداد كه مايل باشيد مي توانيد در جشنواره ي فروش ويژه دامنه ثبت نماييد.

online.

تخفیف ویژه

اعتبار » 10 مرداد 1395

157,455 تومان

35,955 تومان

website.

تخفیف ویژه

اعتبار » 10 مرداد 1395

98,955 تومان

13,455 تومان

site.

تخفیف ویژه

اعتبار » 10 مرداد 1395

130,455 تومان

17,955 تومان

tech.

تخفیف ویژه

اعتبار » 10 مرداد 1395

206,955 تومان

38,475 تومان

space.

تخفیف ویژه

اعتبار » 10 مرداد 1395

56,205 تومان

8,955 تومان

store.

تخفیف ویژه

اعتبار » 24 مرداد 1395

247,455 تومان

67,455 تومان

global.

تخفیف ویژه

اعتبار » 24 شهریور 1395

293,490 تومان

67,455 تومان

ws.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

112,500 تومان

38,475 تومان

xyz.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

67,455 تومان

13,455 تومان

biz.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

60,705 تومان

22,455 تومان

accountant.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

bid.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

cricket.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

date.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

download.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

faith.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

loan.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

party.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

racing.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

review.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

science.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

trade.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

webcam.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان

win.

تخفیف ویژه

اعتبار » 11 دی 1395

130,455 تومان

8,955 تومان