78000 سرور های اختصاصی قدرتمند آلمان در مشهدهاست
RAM (min): GB min. number HDD's:
HDD size (min): GB Price (max):
CPU benchmark (min):
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM (GB) HDD (GB) ترافیک (TB) قیمت (تومان)  
2308761 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 512 + SSD unlimit 2184000
2312301 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 250 + SSD unlimit 2184000
2308944 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 256 + SSD unlimit 2184000
2308620 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 256 + SSD unlimit 2184000
2308204 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2184000
2307994 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 256 + SSD unlimit 2184000
2312275 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 250 + SSD unlimit 2184000
2308050 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 512 + SSD unlimit 2184000
2303064 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 250 + SSD unlimit 2184000
2308958 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2184000
2308659 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 500 + SSD unlimit 2184000
2312293 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 480 + SSD unlimit 2184000
2220883 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2184000
2249757 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2184000
2308426 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 2184000
2304358 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 256 + SSD unlimit 2262000
1983969 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 2048 unlimit 2262000
2309079 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2303862 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 unlimit 2262000
2312264 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 480 + SSD unlimit 2262000
2294322 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 500 + SSD unlimit 2262000
2296301 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2262000
2290159 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2309400 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 unlimit 2262000
2312342 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2314186 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 480 + SSD unlimit 2262000
2307970 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 960 + SSD unlimit 2262000
2314500 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2262000
2314707 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 480 + SSD unlimit 2262000
2315426 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2302683 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2267882 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 unlimit 2262000
2309412 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2295104 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2266698 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 unlimit 2262000
2267837 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 4096 unlimit 2262000
2303663 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2315383 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 256 + SSD unlimit 2262000
2268054 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 2048 unlimit 2262000
2309409 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2309493 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 2048 unlimit 2262000
2315175 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 512 + SSD unlimit 2262000
2221360 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 4096 unlimit 2262000
2224327 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 unlimit 2262000
2222802 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 4096 unlimit 2262000
2277729 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 * 480 + SSD unlimit 2262000
2053986 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 2048 unlimit 2262000
2278822 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 unlimit 2262000
2226241 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 unlimit 2262000
2289431 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 unlimit 2262000
2295140 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 4096 unlimit 2262000
2304306 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 * 240 + SSD unlimit 2262000
2308293 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 480 + SSD unlimit 2340000
2306426 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 250 + SSD unlimit 2340000
2220561 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 480 + SSD unlimit 2340000
2315688 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 512 + SSD unlimit 2340000
2311672 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 480 + SSD unlimit 2340000
2307914 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 960 + SSD unlimit 2340000
2259782 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 480 + SSD unlimit 2340000
2313819 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 480 + SSD unlimit 2340000
2315436 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 2340000
2315382 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 250 + SSD unlimit 2340000
2308014 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 256 + SSD unlimit 2340000
2315423 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 2340000
2308443 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 960 + SSD unlimit 2340000
2314516 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 480 + SSD unlimit 2340000
2314351 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 2340000
2310282 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 960 + SSD unlimit 2340000
2315432 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 4096 unlimit 2340000
2301747 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 2340000
2310012 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 unlimit 2340000
2314607 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2340000
2309479 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 512 + SSD unlimit 2340000
2302017 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 512 + SSD unlimit 2340000
2308478 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 unlimit 2340000
2308441 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 256 + SSD unlimit 2340000
2316267 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 500 + SSD unlimit 2340000
2314685 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 250 + SSD unlimit 2418000
2315696 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 256 + SSD unlimit 2418000
2312219 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 960 + SSD unlimit 2418000
2309531 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2418000
2309150 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 500 + SSD unlimit 2418000
2158257 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 1536 unlimit 2418000
2284073 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 3 * 512 + SSD unlimit 2418000
2284913 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 960 + SSD unlimit 2418000
2296170 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 1 * 2048 + SSD unlimit 2418000
2303761 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 unlimit 2418000
2310360 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 * 256 + SSD unlimit 2418000
2315929 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 * 2048 unlimit 2418000
2314616 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 256 + SSD unlimit 2418000
2308521 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 240 + SSD unlimit 2418000
2314567 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 480 + SSD unlimit 2418000
2260044 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 240 + SSD unlimit 2418000
2315725 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 unlimit 2418000
2308717 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2418000
2302380 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2418000
2116902 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2418000
2272412 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2418000
2272406 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2418000
2228188 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2418000
2170234 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 750 unlimit 2418000
2117131 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 3072 unlimit 2418000
2172407 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 2048 unlimit 2418000
2228183 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2418000
2228224 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 4096 unlimit 2418000
2169678 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 4096 unlimit 2418000
2054125 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 3072 unlimit 2418000
2266550 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 * 2048 unlimit 2418000
2134488 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 * 2048 unlimit 2418000
2251322 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 3072 unlimit 2418000
2304333 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 2048 unlimit 2418000
2187845 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 1 * 4096 unlimit 2418000
2310252 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 2048 unlimit 2418000
2302395 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 unlimit 2496000
2312240 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 960 + SSD unlimit 2496000
2310242 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2496000
2106264 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 * 3072 unlimit 2496000
2312271 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 256 + SSD unlimit 2496000
2258752 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 2048 unlimit 2496000
2314483 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2496000
2231296 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2496000
2162518 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 2048 unlimit 2496000
1953478 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 * 2048 unlimit 2496000
2116586 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 * 2048 unlimit 2496000
2073466 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2496000
1868270 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2496000
1868271 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 3072 unlimit 2496000
2231277 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 * 2048 unlimit 2496000
2251458 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 2048 unlimit 2496000
1778266 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 2048 unlimit 2496000
1737561 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 16 2 * 3072 unlimit 2496000
2304325 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 * 3072 unlimit 2496000
1988085 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 2048 unlimit 2574000
2289133 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 500 + SSD unlimit 2574000
1905189 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 1536 unlimit 2574000
2310347 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 * 4096 unlimit 2574000
2317690 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 500 + SSD unlimit 2574000
2314568 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 unlimit 2574000
2294624 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 480 + SSD unlimit 2574000
2294105 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 4096 unlimit 2574000
2310359 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 240 + SSD unlimit 2574000
2309246 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 250 + SSD unlimit 2574000
2288771 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 256 + SSD unlimit 2574000
2314152 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 512 + SSD unlimit 2574000
2290100 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 0 * 0 unlimit 2574000
2310226 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 240 + SSD unlimit 2574000
2158242 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 3072 unlimit 2574000
2302416 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 3072 unlimit 2574000
2098676 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 * 3072 unlimit 2574000
2116875 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600 5343 16 2 * 3072 unlimit 2574000
2276521 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 2048 unlimit 2574000
2158813 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 3072 unlimit 2574000
2158308 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 3072 unlimit 2574000
2004205 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 2048 unlimit 2574000
2164986 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 3072 unlimit 2574000
2169768 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 16 2 * 3072 unlimit 2574000
2282634 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 * 2048 unlimit 2574000
2148827 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 * 3072 unlimit 2574000
2309247 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 4096 unlimit 2652000
2289087 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 2652000
2315865 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 240 + SSD unlimit 2652000
2310616 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 2652000
2295346 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 256 + SSD unlimit 2652000
2260510 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 3 * 512 + SSD unlimit 2652000
2314340 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 2048 unlimit 2652000
2308671 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 2652000
2315440 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 512 + SSD unlimit 2652000
2310246 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 4096 unlimit 2652000
2315909 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 512 + SSD unlimit 2652000
2316194 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 * 512 + SSD unlimit 2652000
2315729 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 unlimit 2652000
2302275 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 1024 + SSD unlimit 2652000
2218984 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 240 + SSD unlimit 2652000
2302134 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 2652000
2308280 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 3 * 512 + SSD unlimit 2652000
2309758 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 2652000
2290078 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 1024 + SSD unlimit 2652000
2316187 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 500 + SSD unlimit 2652000
2304351 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 1024 + SSD unlimit 2652000
2259942 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 3072 unlimit 2652000
2315857 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-4770 7048 32 2 * 250 + SSD unlimit 2652000
2067044 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 16 2 * 3072 unlimit 2652000
1783200 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 3072 unlimit 2652000
1744486 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 16 2 * 3072 unlimit 2652000
1775616 Intel Core i7-2600
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 3072 unlimit 2652000
1783798 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 2048 unlimit 2652000
2309139 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 2730000
2302010 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 512 + SSD unlimit 2730000
2313498 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 2730000
2315847 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 500 + SSD unlimit 2730000
2309541 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 3 * 512 + SSD unlimit 2730000
2309800 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 2730000
2288249 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 2730000
2303774 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 512 + SSD unlimit 2730000
2314046 Intel Core i5-12500
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i5-12500 19901 64 2 * 512 + SSD unlimit 2730000
2309021 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 2048 + SSD unlimit 2730000
2313530 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 256 + SSD unlimit 2730000
2303467 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 512 + SSD unlimit 2730000
2309783 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 2730000
2308614 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 + SSD unlimit 2730000
2283034 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 2048 + SSD unlimit 2730000
2005710 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 512 + SSD unlimit 2730000
2282650 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 * 480 + SSD unlimit 2730000
2301677 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 4 * 512 + SSD unlimit 2730000
2315568 Intel Core i5-12500
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i5-12500 19901 64 2 * 512 + SSD unlimit 2730000
2302498 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 4 * 500 + SSD unlimit 2730000
2228283 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 * 3072 unlimit 2730000
2044472 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 240 + SSD unlimit 2730000
2077338 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Intel Core i7-2600 5343 32 2 * 2048 + SAS unlimit 2730000
2103456 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 240 + SSD unlimit 2730000
2296625 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 480 + SSD unlimit 2808000
2315859 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 * 3072 unlimit 2808000
2309471 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 4096 unlimit 2808000
2235579 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 3 * 2048 unlimit 2808000
2310173 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 240 + SSD unlimit 2808000
2314334 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 2048 + SSD unlimit 2808000
2288664 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 2048 + SSD unlimit 2808000
2288906 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 3 * 512 + SSD unlimit 2808000
2289361 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 1024 + SSD unlimit 2808000
2259609 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 1024 + SSD unlimit 2808000
2302992 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 * 512 + SSD unlimit 2808000
2315858 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 * 3072 unlimit 2808000
2220752 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 240 + SSD unlimit 2808000
2220505 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 2808000
2180516 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 2808000
2252987 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 480 + SSD unlimit 2808000
2307825 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 480 + SSD unlimit 2808000
2314484 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 512 + SSD unlimit 2886000
1993654 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 unlimit 2886000
2310172 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 1024 + SSD unlimit 2886000
2308600 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 480 + SSD unlimit 2886000
2314028 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 4096 unlimit 2886000
2313870 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 960 + SSD unlimit 2886000
2302639 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 + SSD unlimit 2886000
2315398 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 2886000
2276743 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 480 + SSD unlimit 2886000
2314610 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 1 * 2048 + SSD unlimit 2886000
2302392 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 1024 + SSD unlimit 2886000
2303884 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 * 512 + SSD unlimit 2886000
2308656 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 512 + SSD unlimit 2886000
2307989 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 960 + SSD unlimit 2886000
2278085 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 2048 + SSD unlimit 2886000
2290104 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3770 6370 32 2 * 3072 + SSD unlimit 2886000
2315068 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 2886000
2015891 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 unlimit 2886000
2294186 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 2886000
2307807 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 480 + SSD unlimit 2886000
2220537 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 unlimit 2886000
2070804 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 unlimit 2886000
2248438 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 2048 unlimit 2886000
1830984 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 4096 unlimit 2886000
2237709 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 480 + SSD unlimit 2886000
2301618 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 480 + SSD unlimit 2886000
2268562 Intel Xeon E5-1650V3
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 2048 unlimit 2886000
2277668 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 2964000
2314338 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 1024 + SSD unlimit 2964000
2310352 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 512 + SSD unlimit 2964000
2308125 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 4096 unlimit 2964000
2277759 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 1 * 2048 + SSD unlimit 2964000
2310005 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 2964000
2212387 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 960 + SSD unlimit 2964000
2290067 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 * 480 + SSD unlimit 2964000
2309731 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 2964000
2277898 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 unlimit 2964000
2028193 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 2048 unlimit 2964000
2309151 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 240 + SSD unlimit 3042000
2307938 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 6144 unlimit 3042000
2309096 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3042000
2308455 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 unlimit 3042000
2201694 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 960 + SSD unlimit 3042000
2296300 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 512 + SSD unlimit 3042000
2313846 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3042000
2283058 AMD Ryzen 7 1700X
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 512 + SSD unlimit 3042000
2309457 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 unlimit 3042000
2282689 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3042000
2296480 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 4 * 512 + SSD unlimit 3042000
2306600 AMD Ryzen 7 1700X
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 32 2 * 512 + SSD unlimit 3042000
2315942 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 3042000
2310860 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 3042000
2294300 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 3 * 480 + SSD unlimit 3042000
2308884 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 250 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 250 + SSD unlimit 3042000
2312259 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3042000
2302709 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 3042000
2103492 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 512 + SSD unlimit 3042000
2308983 Intel Xeon E3-1275V6
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 512 + SSD unlimit 3120000
2313822 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3120000
2314077 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 3120000
2302355 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3120000
2295091 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 unlimit 3120000
2314257 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 4 * 512 + SSD unlimit 3120000
2294880 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 4096 + SSD unlimit 3120000
2301796 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 3 * 500 + SSD unlimit 3120000
2316436 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 256 + SSD unlimit 3120000
2313958 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 6144 unlimit 3120000
2309057 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3120000
2315034 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 3120000
2288584 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 3120000
2308031 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 240 + SSD unlimit 3120000
2307828 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 6144 unlimit 3120000
2310434 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3120000
2213730 Intel Xeon E5-1650V3
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 4096 unlimit 3120000
2302539 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3120000
2315411 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 4 * 512 + SSD unlimit 3120000
2308561 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 6144 unlimit 3120000
2308408 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 1 * 6144 + SSD unlimit 3120000
2295100 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 4 * 480 + SSD unlimit 3120000
2313835 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3120000
2052829 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 2048 unlimit 3120000
2078513 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 unlimit 3120000
2064537 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 unlimit 3120000
2117103 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 6144 unlimit 3120000
2034321 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 unlimit 3120000
2301576 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 unlimit 3120000
2231278 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3120000
2142369 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 256 + SSD unlimit 3120000
2314108 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 4096 + SSD unlimit 3198000
2235060 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3198000
2283471 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 6144 + SSD unlimit 3198000
2314569 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 480 + SSD unlimit 3198000
2294959 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 3198000
2305983 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 unlimit 3198000
2308265 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3198000
2288133 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 8192 unlimit 3198000
2308543 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 960 + SSD unlimit 3198000
2315714 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 3198000
2309744 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 unlimit 3198000
2259874 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3198000
2314208 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3198000
2268007 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 1024 + SSD unlimit 3198000
2304774 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3198000
2282536 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3198000
2267971 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3198000
2308285 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 unlimit 3198000
2301975 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 8192 unlimit 3198000
2315700 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 3198000
2302677 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 unlimit 3198000
2260437 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 + SSD unlimit 3198000
2092574 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3198000
2035509 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 + SSD unlimit 3198000
2288625 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 6144 + SSD unlimit 3276000
2302223 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 500 + SSD unlimit 3276000
2295096 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 * 500 + SSD unlimit 3276000
2133742 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 + SSD unlimit 3276000
2106370 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 3 * 2048 unlimit 3276000
2314209 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3276000
2235237 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 * 480 + SSD unlimit 3276000
2302255 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 6144 unlimit 3276000
2271139 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 3 * 512 + SSD unlimit 3276000
2220693 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 500 + SSD unlimit 3276000
2294454 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 3276000
2308087 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 * 960 + SSD unlimit 3276000
2315263 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3276000
2288143 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 1 * 6144 + SSD unlimit 3276000
2307821 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 4096 unlimit 3276000
2178217 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 * 240 + SSD unlimit 3276000
2276769 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 * 480 + SSD unlimit 3276000
2258780 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 3276000
2302203 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3276000
2309038 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3276000
2301634 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 3 * 240 + SSD unlimit 3276000
2301751 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3276000
1731818 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 unlimit 3276000
2100177 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 unlimit 3276000
2295201 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 4096 + SSD unlimit 3354000
2308383 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 500 + SSD unlimit 3354000
2258587 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-7700 8581 32 1 * 4096 + SSD unlimit 3354000
2277848 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 6144 + SSD unlimit 3354000
2163299 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 unlimit 3354000
2313820 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 960 + SSD unlimit 3354000
2308065 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 4096 + SSD unlimit 3354000
2309849 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3354000
2302487 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3354000
2302512 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3354000
2314258 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 4096 + SSD unlimit 3354000
2310311 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 4096 + SSD unlimit 3354000
2313681 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 960 + SSD unlimit 3354000
2313763 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3354000
2235273 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 250 + SSD unlimit 3354000
2304329 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 4 * 256 + SSD unlimit 3354000
2302701 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
2x SSD SATA 1 TB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 512 + SSD unlimit 3354000
2309431 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 8192 unlimit 3354000
2304612 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 3354000
2184146 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 1024 + SSD unlimit 3354000
2314920 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3432000
2303766 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 3432000
2103518 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 3 * 240 + SSD unlimit 3432000
2315087 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 1966 + SSD unlimit 3432000
2296408 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 240 + SSD unlimit 3432000
2309023 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 512 + SSD unlimit 3432000
2302189 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 4096 + SSD unlimit 3432000
2294392 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3432000
2288528 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 + SSD unlimit 3432000
2284129 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 512 + SSD unlimit 3432000
2315410 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 6144 + SSD unlimit 3432000
2314899 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 3 * 1024 + SSD unlimit 3432000
2315219 Intel Core i9-9900K
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3432000
2315784 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3432000
2295055 Intel Core i9-9900K
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 unlimit 3432000
2316709 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3432000
2315695 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 256 + SSD unlimit 3432000
2309085 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3432000
2309702 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 unlimit 3432000
2302562 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 unlimit 3510000
2308706 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 * 512 + SSD unlimit 3510000
2308786 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 3510000
2222840 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 3510000
2288877 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3510000
2260059 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3510000
2140002 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 256 + SSD unlimit 3510000
2315285 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3510000
2276594 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 480 + SSD unlimit 3510000
2266453 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3510000
2288127 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 * 2048 + SSD unlimit 3510000
2315694 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3510000
2309276 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 3 * 4096 + SSD unlimit 3510000
2315125 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3510000
2103545 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 3 * 240 + SSD unlimit 3510000
2302397 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3510000
2308821 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 1024 + SSD unlimit 3588000
2313528 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 unlimit 3588000
2307700 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 480 + SSD unlimit 3588000
2276658 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 512 + SSD unlimit 3588000
2302680 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 3588000
2009533 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 unlimit 3588000
2305381 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 1966 + SSD unlimit 3588000
2307843 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 * 2048 unlimit 3588000
2295124 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 3 * 1024 + SSD unlimit 3588000
2314859 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 unlimit 3588000
2310440 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 3 * 512 + SSD unlimit 3588000
2309793 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 3588000
2308397 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 8192 unlimit 3588000
2284631 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 2048 + SSD unlimit 3588000
2313527 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 * 2048 unlimit 3588000
2308782 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 960 + SSD unlimit 3588000
2302035 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3588000
2313946 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 4 * 960 + SSD unlimit 3666000
2251317 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 960 + SSD unlimit 3666000
2294533 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 1024 + SSD unlimit 3666000
2302732 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3666000
2308195 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 3666000
2314923 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 4 * 2048 unlimit 3666000
2313879 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 4096 + SSD unlimit 3744000
2302698 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 10240 + SSD unlimit 3744000
2295457 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 + SSD unlimit 3744000
2310832 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 unlimit 3744000
2309293 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 512 + SSD unlimit 3744000
2016398 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 4096 unlimit 3744000
2308447 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 4096 + SSD unlimit 3744000
2248450 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 480 + SSD unlimit 3744000
2235059 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 480 + SSD unlimit 3744000
2260261 AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Opteron 6338P 3850 64 2 * 2048 unlimit 3744000
2309229 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 3 * 1024 + SSD unlimit 3744000
2301666 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3744000
2284192 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 250 + SSD unlimit 3744000
2232404 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 4 * 2048 unlimit 3744000
2309525 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 3 * 1024 + SSD unlimit 3744000
2316198 Intel Core i5-12500
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i5-12500 19901 128 2 * 512 + SSD unlimit 3744000
2259636 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 480 + SSD unlimit 3744000
2278077 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 1024 + SSD unlimit 3744000
2269308 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 512 + SSD unlimit 3744000
2313710 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 4096 unlimit 3822000
2270679 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 4096 + SSD unlimit 3822000
2315933 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 unlimit 3822000
2260456 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 1 * 4096 + SSD unlimit 3822000
2302517 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 512 + SSD unlimit 3822000
2266610 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 6144 unlimit 3822000
2314487 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 unlimit 3822000
2222854 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 4 * 500 + SSD unlimit 3822000
2301617 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 * 2048 + SSD unlimit 3822000
2213783 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 3900000
2261518 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 * 240 + SSD unlimit 3900000
2315247 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 12288 + SSD unlimit 3900000
2316214 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 240 + SSD unlimit 3900000
2313597 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 unlimit 3900000
2315465 Intel Core i5-12500
2x RAM 32768 MB DDR4
4x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i5-12500 19901 64 4 * 512 + SSD unlimit 3900000
2314105 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 512 + SSD unlimit 3900000
2073477 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 unlimit 3900000
2314326 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 512 + SSD unlimit 3900000
2314928 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
3x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 3 * 512 + SSD unlimit 3900000
2282957 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 1024 + SSD unlimit 3900000
2188839 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 3072 + SSD unlimit 3900000
2314872 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770 6370 32 4 * 6144 unlimit 3900000
2278723 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 * 480 + SSD unlimit 3900000
2309802 Intel Core i9-9900K
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 unlimit 3900000
2289188 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 250 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3900000
2259521 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 unlimit 3900000
2313841 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 32 2 * 512 + SSD unlimit 3978000
2301952 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 960 + SSD unlimit 3978000
2284087 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 1 * 2048 + SSD unlimit 3978000
2302065 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 + SSD unlimit 3978000
2302388 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 2048 + SSD unlimit 3978000
2302514 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 + SSD unlimit 3978000
2294121 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 960 + SSD unlimit 3978000
2308002 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 1 * 4096 + SSD unlimit 3978000
2313535 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 unlimit 3978000
2301653 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 3978000
2302520 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 6144 + SSD unlimit 3978000
2301625 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 4056000
2315624 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 2 * 1966 + SSD unlimit 4056000
2289484 Intel Core i5-12500
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i5-12500 19901 64 2 * 960 + SSD unlimit 4056000
2288431 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 3 * 1024 + SSD unlimit 4056000
2312299 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 6144 + SSD unlimit 4056000
2248429 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 * 480 + SSD unlimit 4056000
2303765 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 512 + SSD unlimit 4056000
2222767 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 1024 + SSD unlimit 4056000
2301749 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 unlimit 4134000
2211562 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 unlimit 4134000
2282639 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 512 + SSD unlimit 4134000
2302523 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 10240 + SSD unlimit 4134000
2302509 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4134000
2315036 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 3 * 1024 + SSD unlimit 4134000
2292774 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 4096 + SSD unlimit 4134000
2315025 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 4 * 960 + SSD unlimit 4134000
2311012 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4134000
2259929 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4134000
2313956 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 512 + SSD unlimit 4134000
2304309 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 * 1966 + SSD unlimit 4134000
2310665 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 2048 + SSD unlimit 4134000
2309673 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 4096 + SSD unlimit 4134000
2249732 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 500 + SSD unlimit 4134000
2314365 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 unlimit 4134000
2316172 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 3 * 512 + SSD unlimit 4134000
2296403 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4134000
2308029 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 1024 + SSD unlimit 4134000
2315276 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4134000
2294509 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 + SSD unlimit 4134000
2306273 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4134000
2307800 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 4096 + SSD unlimit 4212000
2270904 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 2048 + SSD unlimit 4212000
2248709 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 1024 + SSD unlimit 4212000
2260752 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 4212000
2235260 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4212000
2220732 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 4096 + SSD unlimit 4212000
2302473 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 4212000
2261255 Intel Core i9-9900K
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4212000
2299377 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 2048 unlimit 4212000
2316384 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 960 + SSD unlimit 4212000
2302621 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 4096 + SSD unlimit 4212000
2271429 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 3 * 960 + SSD unlimit 4212000
2314941 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4212000
2260762 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 4212000
2302567 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 1 * 10240 + SSD unlimit 4212000
2302700 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 1 * 1024 + SSD unlimit 4212000
2205824 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4212000
2314833 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 3 * 1024 + SSD unlimit 4290000
2309489 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4290000
2283449 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 4096 + SSD unlimit 4290000
2304803 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 960 + SSD unlimit 4290000
2253510 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 * 2048 unlimit 4290000
2302284 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 6144 + SSD unlimit 4290000
2220665 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4290000
2313654 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 * 480 + SSD unlimit 4290000
2302710 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 1 * 2048 + SSD unlimit 4290000
2277160 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 4096 + SSD unlimit 4290000
2314942 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4290000
2316382 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 12288 + SSD unlimit 4290000
2308738 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4290000
2310345 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 960 + SSD unlimit 4290000
2296136 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 500 + SSD unlimit 4368000
2313721 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 960 + SSD unlimit 4368000
2313747 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4368000
2315346 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 12288 unlimit 4368000
2252986 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 1 * 960 + SSD unlimit 4368000
2313655 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 960 + SSD unlimit 4368000
2180764 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 3 * 2048 + SSD unlimit 4368000
2315485 AMD Ryzen 9 3900
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4368000
2294927 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 unlimit 4368000
2249970 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 4368000
2304319 AMD Ryzen 9 3900
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 9 3900 30649 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4368000
2263327 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 1966 + SSD unlimit 4368000
2308735 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 480 + SSD unlimit 4368000
2314950 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 6144 + SSD unlimit 4368000
2309782 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 8192 + SSD unlimit 4368000
2308552 AMD Ryzen 7 1700X
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 480 + SSD unlimit 4368000
2314067 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4368000
2282666 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 6144 + SSD unlimit 4368000
2288160 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 2048 + SSD unlimit 4368000
2302674 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4368000
2308942 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 6144 + SSD unlimit 4368000
2304303 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 4096 + SSD unlimit 4446000
2290096 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 1 * 2048 + SSD unlimit 4446000
2314827 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 12288 unlimit 4446000
2310838 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 10240 unlimit 4446000
2304295 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 960 + SSD unlimit 4446000
2309194 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 4 * 512 + SSD unlimit 4446000
2315035 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 1 * 2048 + SSD unlimit 4446000
2080517 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 2 * 3932 + SSD unlimit 4446000
2307829 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 1966 + SSD unlimit 4446000
2250136 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 4096 + SSD unlimit 4446000
2301468 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 4446000
2316407 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4446000
2313718 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 * 480 + SSD unlimit 4446000
2315150 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 2 * 1966 + SSD unlimit 4446000
2270674 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4446000
2309686 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4446000
2315475 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 1 * 12288 + SSD unlimit 4446000
2295079 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4446000
2088138 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 1 * 1024 + SSD unlimit 4446000
2103896 Intel Core i5-12500
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i5-12500 19901 64 1 * 12288 + SSD unlimit 4446000
2315075 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 2 * 960 + SSD unlimit 4446000
2308072 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4446000
2317456 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
4x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 4 * 1024 + SSD unlimit 4524000
2308652 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 480 + SSD unlimit 4524000
2308904 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 8192 + SSD unlimit 4524000
2309266 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 10240 + SSD unlimit 4524000
2304313 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 2048 + SSD unlimit 4524000
2220413 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 240 + SSD unlimit 4524000
2313714 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 4524000
2251194 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 6144 + SSD unlimit 4524000
2309048 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4524000
2310314 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 256 + SSD unlimit 4524000
2315024 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 2 * 1024 + SSD unlimit 4524000
2301459 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 unlimit 4524000
2302740 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 1 * 10240 + SSD unlimit 4524000
2310338 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 256 + SSD unlimit 4524000
2272383 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 256 + SSD unlimit 4524000
2307750 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 * 10240 unlimit 4602000
2302458 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 4602000
2314425 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4602000
2307772 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 * 10240 unlimit 4602000
2307695 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 * 10240 unlimit 4602000
2315838 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 960 + SSD unlimit 4602000
2266509 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-8700 13180 64 3 * 8192 unlimit 4602000
2258489 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4602000
2304259 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 960 + SSD unlimit 4602000
2287996 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4602000
2248442 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 * 2048 + SSD unlimit 4602000
2301640 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4602000
2294101 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4602000
2253515 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 * 6144 + SSD unlimit 4602000
2314104 AMD Ryzen 9 3900
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4602000
2271288 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 4602000
2165566 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 4602000
2235278 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4602000
2205808 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4602000
2266611 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4602000
2307951 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 500 + SSD unlimit 4680000
2313651 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 2048 + SSD unlimit 4680000
2316264 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 3 * 480 + SSD unlimit 4680000
2314202 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 512 + SSD unlimit 4680000
2314824 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 8192 + SSD unlimit 4680000
2263724 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 1966 + SSD unlimit 4680000
2288030 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 480 + SSD unlimit 4680000
2278000 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4680000
2277154 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 + SSD unlimit 4680000
2309850 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4680000
2288689 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 512 + SSD unlimit 4680000
2271986 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4680000
2276590 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 4680000
2308939 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4680000
2308906 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 512 + SSD unlimit 4680000
2289025 Intel Core i5-12500
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i5-12500 19901 64 1 * 16384 + SSD unlimit 4680000
2245714 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4680000
2258788 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 2048 + SSD unlimit 4680000
2307666 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 960 + SSD unlimit 4680000
2213456 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 2 * 1024 + SSD unlimit 4680000
2288131 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 * 2048 unlimit 4680000
2313665 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 * 240 + SSD unlimit 4680000
2311644 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 * 10240 unlimit 4680000
2314305 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 2 * 1024 + SSD unlimit 4758000
2316302 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 3 * 1024 + SSD unlimit 4758000
2289566 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4758000
2308952 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4758000
2289853 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 8192 unlimit 4758000
2251462 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 3072 unlimit 4758000
2235276 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 * 2048 + SSD unlimit 4758000
2295130 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 8192 + SSD unlimit 4758000
2315119 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 4758000
2310414 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 4096 unlimit 4758000
2034229 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
Intel Core i7-3930 8078 64 2 * 3072 + SSD unlimit 4758000
2310313 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 960 + SSD unlimit 4758000
2307804 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4758000
2268295 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 4758000
2262568 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 6144 + SSD unlimit 4758000
2309747 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4836000
2315438 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 4096 + SSD unlimit 4836000
2302615 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4836000
2279626 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 2048 + SSD unlimit 4836000
2309703 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 8192 + SSD unlimit 4836000
2228095 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 4096 + SSD unlimit 4836000
2220741 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 * 2048 + SSD unlimit 4836000
2314877 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4836000
2312234 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 4 * 240 + SSD unlimit 4836000
2292820 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 3 * 1966 + SSD unlimit 4836000
2271401 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 1024 + SSD unlimit 4914000
2307837 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 512 + SSD unlimit 4914000
2314385 AMD Ryzen 9 3900
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 64 2 * 10240 unlimit 4914000
2302659 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 2048 + SSD unlimit 4914000
2308064 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 6144 + SSD unlimit 4914000
2277645 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 500 + SSD unlimit 4914000
2282540 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 * 512 + SSD unlimit 4914000
2309043 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 1 * 10240 + SSD unlimit 4914000
2277095 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 * 512 + SSD unlimit 4914000
2307678 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4914000
2307964 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 4914000
2319308 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 10240 unlimit 4914000
2279713 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 1 * 12288 + SSD unlimit 4914000
2309274 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 4914000
2309960 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4914000
2303149 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 12288 unlimit 4914000
2283530 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 4914000
2201812 Intel XEON E-2276G
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 128 2 * 960 + SSD unlimit 4914000
2270677 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 480 + SSD unlimit 4992000
2294506 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 8192 + SSD unlimit 4992000
2288033 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4992000
2298999 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 * 4096 unlimit 4992000
2268559 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 250 + SSD unlimit 4992000
2301872 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 512 + SSD unlimit 4992000
2309708 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 1 * 6144 + SSD unlimit 4992000
2278190 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 4 * 1966 + SSD unlimit 4992000
2271895 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 6144 + SSD unlimit 4992000
2308490 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 + SSD unlimit 4992000
2288667 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 4 * 500 + SSD unlimit 4992000
2288597 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 2048 + SSD unlimit 4992000
2304120 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 1 * 6144 + SSD unlimit 5070000
2295123 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 5070000
2313506 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 8192 + SSD unlimit 5070000
2309193 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 1 * 2048 + SSD unlimit 5070000
2308488 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 1 * 2048 + SSD unlimit 5070000
2292792 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 2048 + SSD unlimit 5070000
2267108 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5070000
2248402 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 960 + SSD unlimit 5070000
2308910 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 6144 + SSD unlimit 5148000
2310823 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 960 + SSD unlimit 5148000
2295212 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 4096 + SSD unlimit 5148000
2235271 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 6144 + SSD unlimit 5148000
2309088 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 + SSD unlimit 5148000
2304331 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 240 + SSD unlimit 5148000
2288134 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 3 * 2048 + SSD unlimit 5148000
2315815 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 240 + SSD unlimit 5148000
2302409 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 1024 + SSD unlimit 5148000
2313538 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 unlimit 5148000
2289505 Intel Core i9-9900K
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 1 * 4096 + SSD unlimit 5148000
2309117 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 5148000
2315829 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 512 + SSD unlimit 5148000
2315831 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 240 + SSD unlimit 5226000
2302293 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 2 * 3932 + SSD unlimit 5226000
2309108 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 4096 + SSD unlimit 5226000
2302653 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 5226000
2309208 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 8192 + SSD unlimit 5226000
2258767 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 2048 + SSD unlimit 5226000
2307802 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 * 480 + SSD unlimit 5226000
2294136 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 6144 + SSD unlimit 5226000
2302554 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 5226000
2278135 Intel XEON E-2276G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 5226000
2308403 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 2 * 1024 + SSD unlimit 5226000
2293219 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 1966 + SSD unlimit 5226000
2313690 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 4096 + SSD unlimit 5226000
2315862 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 512 + SSD unlimit 5304000
2315242 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 5304000
2288122 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 2048 + SSD unlimit 5304000
2302638 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 5304000
2301622 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 2048 + SSD unlimit 5304000
2307809 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 5304000
2297289 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 960 + SSD unlimit 5304000
2302599 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 + SSD unlimit 5304000
2309814 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5304000
2258507 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5304000
2301445 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 * 10240 unlimit 5304000
2306229 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 960 + SSD unlimit 5304000
2310416 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 960 + SSD unlimit 5304000
2302503 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5304000
2278773 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 240 + SSD unlimit 5304000
2314392 AMD Ryzen 9 3900
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 64 3 * 10240 unlimit 5382000
2313526 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 4 * 480 + SSD unlimit 5382000
2313536 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 * 480 + SSD unlimit 5382000
2233880 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 + SSD unlimit 5382000
2309868 Intel Core i9-12900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i9-12900K 41594 128 2 * 1966 + SSD unlimit 5382000
2260610 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 5382000
2290621 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 * 4096 unlimit 5460000
2271406 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 2 * 8192 + SSD unlimit 5460000
2277115 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 512 + SSD unlimit 5460000
2244429 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 2 * 960 + SSD unlimit 5460000
2278134 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 3 * 1966 + SSD unlimit 5460000
2302699 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 5460000
2313648 Intel Xeon E3-1275V6
2x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 32 4 * 10240 unlimit 5460000
2205795 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 * 2048 unlimit 5460000
2313701 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 5460000
2302673 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 1 * 12288 + SSD unlimit 5538000
2301684 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 + SSD unlimit 5538000
2309691 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 1 * 6144 + SSD unlimit 5538000
2302703 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 6144 + SSD unlimit 5538000
2295002 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 5538000
2278202 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 2048 + SSD unlimit 5538000
2309838 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 4 * 1966 + SSD unlimit 5538000
2315071 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5538000
2242364 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 1 * 6144 + SSD unlimit 5538000
2277489 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 960 + SSD unlimit 5538000
2268326 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 5538000
2313699 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 10 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 3 * 10240 + SSD unlimit 5538000
2283314 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 2 * 1024 + SSD unlimit 5538000
2271818 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 2 * 960 + SSD unlimit 5538000
2248432 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 2048 + SSD unlimit 5538000
2278194 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 6144 + SSD unlimit 5616000
2309176 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 5616000
2294114 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 240 + SSD unlimit 5616000
2263341 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 2048 + SSD unlimit 5616000
2308787 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 5616000
2315132 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 2048 + SSD unlimit 5616000
2308826 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
4x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 4 * 8192 unlimit 5616000
2308485 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 2048 + SSD unlimit 5616000
2284027 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 6144 + SSD unlimit 5616000
2220433 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 5694000
2308387 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 10240 unlimit 5694000
2310319 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 1966 + SSD unlimit 5694000
2309066 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 + SSD unlimit 5694000
2248419 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 + SSD unlimit 5694000
2242359 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 960 + SSD unlimit 5694000
2294988 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 + SSD unlimit 5694000
2295139 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 5694000
2289467 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5694000
2301633 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 5772000
2258580 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 unlimit 5772000
2309141 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 4 * 1966 + SSD unlimit 5772000
2313700 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 10240 unlimit 5772000
2313523 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5772000
2301601 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 5850000
2284023 Intel Core i7-7700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 4096 + SSD unlimit 5850000
2302385 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 2 * 2048 + SSD unlimit 5850000
2310247 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 4096 + SSD unlimit 5850000
2266635 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 6144 unlimit 5850000
2313801 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 8192 + SSD unlimit 5850000
2304328 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 5850000
2301657 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 5850000
2313534 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 * 10240 unlimit 5850000
2295023 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 2048 + SSD unlimit 5850000
2316511 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 1966 + SSD unlimit 5850000
2314862 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 1 * 6144 + SSD unlimit 5850000
2294250 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 10240 + SSD unlimit 5850000
2277970 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 6144 + SSD unlimit 5928000
2307793 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 2048 + SSD unlimit 5928000
2313541 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 * 10240 unlimit 5928000
2307832 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 * 2048 unlimit 5928000
2313539 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 * 10240 unlimit 5928000
2313533 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 * 2048 unlimit 5928000
2289733 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 2 * 6144 + SSD unlimit 5928000
2284221 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 1024 + SSD unlimit 5928000
2309698 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 + SSD unlimit 6006000
2310346 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 1966 + SSD unlimit 6006000
2302733 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 4096 + SSD unlimit 6006000
2267523 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 6006000
2315076 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 6144 + SSD unlimit 6006000
2235272 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 2048 + SSD unlimit 6006000
2302541 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 8192 + SSD unlimit 6006000
2315820 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 1966 + SSD unlimit 6006000
2288162 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 2048 + SSD unlimit 6006000
2304341 Intel Xeon W-2145
6x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 192 2 * 480 + SSD unlimit 6006000
2309102 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 10240 + SSD unlimit 6006000
2309852 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 2048 + SSD unlimit 6084000
2308534 AMD Ryzen 9 3900
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 64 1 * 10240 + SSD unlimit 6084000
2309192 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 2048 + SSD unlimit 6084000
2315239 Intel XEON E-2276G
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 128 2 * 960 + SSD unlimit 6084000
2296087 Intel Xeon W-2145
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 256 2 * 480 + SSD unlimit 6084000
2276574 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 6144 + SSD unlimit 6084000
2295336 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 6084000
2283967 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 6144 + SSD unlimit 6084000
2294117 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 960 + SSD unlimit 6162000
2314134 Intel Core i9-12900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i9-12900K 41594 128 2 * 1966 + SSD unlimit 6162000
2263342 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 960 + SSD unlimit 6162000
2313546 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 480 + SSD unlimit 6162000
2307812 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 * 4096 unlimit 6162000
2283049 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 6162000
2302714 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 + SSD unlimit 6162000
2314907 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 6144 + SSD unlimit 6162000
2314279 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
AMD EPYC 7401P 23813 128 2 * 1966 + SSD unlimit 6162000
2269178 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 * 960 + SSD unlimit 6162000
2313666 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 2048 + SSD unlimit 6240000
2304314 Intel Xeon W-2145
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 256 2 * 512 + SSD unlimit 6240000
2282695 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 * 960 + SSD unlimit 6240000
2315110 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 10240 + SSD unlimit 6240000
2310248 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 2048 + SSD unlimit 6240000
2284540 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 6240000
2228069 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 * 960 + SSD unlimit 6240000
2282694 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 2048 + SSD unlimit 6318000
2258594 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 6318000
2289548 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 6318000
2294097 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 1966 + SSD unlimit 6318000
2309299 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 6318000
2302606 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 6318000
2302398 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 6144 + SSD unlimit 6318000
2309714 Intel Core i9-9900K
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 6396000
2309788 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 4096 + SSD unlimit 6396000
2301446 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 * 960 + SSD unlimit 6396000
2315028 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 1 * 10240 + SSD unlimit 6396000
2302427 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 6396000
2289526 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 4096 + SSD unlimit 6474000
2315018 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 1024 + SSD unlimit 6474000
2313977 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 512 + SSD unlimit 6474000
2309539 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 6474000
2315588 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 1 * 6144 + SSD unlimit 6474000
2266621 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 240 + SSD unlimit 6474000
2315204 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 10240 unlimit 6474000
2302341 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 3 * 480 + SSD unlimit 6474000
2307885 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 8192 + SSD unlimit 6474000
2278671 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 * 1024 + SSD unlimit 6474000
2290582 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 512 + SSD unlimit 6552000
2244249 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 2048 + SSD unlimit 6552000
2315056 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 10240 + SSD unlimit 6552000
2314770 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 3 * 960 + SSD unlimit 6552000
2315825 Intel Xeon W-2145
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 256 2 * 256 + SSD unlimit 6552000
2284327 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 6552000
2315806 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 960 + SSD unlimit 6552000
2313712 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 6144 unlimit 6552000
2290619 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 6552000
2309166 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 2048 + SSD unlimit 6630000
2268068 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 6630000
2307679 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel XEON E-2176G 13635 64 3 * 1966 + SSD unlimit 6630000
2278739 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 * 4096 unlimit 6630000
2302578 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 1 * 16384 + SSD unlimit 6630000
2271148 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 1 * 2048 + SSD unlimit 6708000
2313661 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 512 + SSD unlimit 6708000
2290086 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 1 * 4096 + SSD unlimit 6708000
2270670 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 * 6144 + SSD unlimit 6708000
2296150 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 512 + SSD unlimit 6708000
2319301 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 12288 unlimit 6708000
2302367 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 + SSD unlimit 6708000
2269189 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 8192 unlimit 6708000
2296121 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 3072 unlimit 6786000
2307803 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 480 + SSD unlimit 6786000
2310068 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 2 * 3932 + SSD unlimit 6786000
2249488 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 6786000
2304298 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 2048 unlimit 6786000
2228037 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 6144 + SSD unlimit 6786000
2270662 Intel Xeon E5-1650V3
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 2048 + SSD unlimit 6864000
2301614 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 2048 + SSD unlimit 6864000
2279693 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 2 * 3932 + SSD unlimit 6864000
2294311 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 1 * 960 + SSD unlimit 6864000
2302717 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 3 * 1024 + SSD unlimit 6942000
2315834 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 512 + SSD unlimit 6942000
2309164 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 6144 + SSD unlimit 6942000
2282464 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
4x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 960 + SSD unlimit 6942000
2302570 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 1 * 4096 + SSD unlimit 6942000
2309321 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 1024 + SSD unlimit 6942000
2270958 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 10240 + SSD unlimit 6942000
2313696 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 4096 + SSD unlimit 6942000
2288271 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 * 960 + SSD unlimit 7020000
2315099 Intel Core i9-9900K
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 2 * 4096 + SSD unlimit 7020000
2278686 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 250 + SSD unlimit 7020000
2308245 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 7020000
2315791 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 2048 + SSD unlimit 7020000
2289836 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 960 + SSD unlimit 7020000
2302631 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 2 * 2048 + SSD unlimit 7020000
2301613 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 6144 + SSD unlimit 7020000
2314269 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 7020000
2277930 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 3 * 960 + SSD unlimit 7098000
2308154 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 2048 + SSD unlimit 7098000
2314339 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 2 * 8192 + SSD unlimit 7098000
2315222 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 64 2 * 512 + SSD unlimit 7098000
2293913 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 2048 + SSD unlimit 7176000
2282705 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 500 GB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 500 + SSD unlimit 7176000
2277639 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 3072 + SSD unlimit 7176000
2309063 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 3 * 8192 + SSD unlimit 7176000
2294106 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 240 + SSD unlimit 7254000
2282537 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 8192 + SSD unlimit 7254000
2279668 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 4096 + SSD unlimit 7254000
2315106 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 2 * 8192 unlimit 7254000
2307915 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 512 + SSD unlimit 7332000
2290088 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 * 480 + SSD unlimit 7332000
2284569 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 * 1966 + SSD unlimit 7332000
2289847 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 960 + SSD unlimit 7332000
2294116 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 6144 + SSD unlimit 7410000
2304157 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 1 * 960 + SSD unlimit 7410000
2296098 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 4 * 6144 + SSD unlimit 7410000
2289842 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 3932 + SSD unlimit 7410000
2304266 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 * 512 + SSD unlimit 7410000
2309774 AMD Ryzen 7 3700X
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 128 1 * 6144 + SSD unlimit 7410000
2304261 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 512 + SSD unlimit 7410000
2310645 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 * 10240 unlimit 7410000
2308757 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 32 1 * 1024 + SSD unlimit 7410000
2284562 Intel Xeon W-2145
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 256 1 * 512 + SSD unlimit 7410000
2278010 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 960 + SSD unlimit 7410000
2309029 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 * 1966 + SSD unlimit 7488000
2296095 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 * 480 + SSD unlimit 7488000
2284578 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 6144 + SSD unlimit 7488000
2315959 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 4096 + SSD unlimit 7488000
2304262 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 4 * 512 + SSD unlimit 7488000
2315583 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 3 * 3932 + SSD unlimit 7488000
2314308 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 64 2 * 512 + SSD unlimit 7566000
2258790 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 4096 + SSD unlimit 7566000
2297332 Intel Core i7-8700
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-8700 13180 128 2 * 1024 + SSD unlimit 7566000
2282699 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 * 4096 + SSD unlimit 7566000
2282987 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-6700 8048 64 1 * 6144 unlimit 7566000
2302725 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 1 * 2048 + SSD unlimit 7566000
2293128 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 10240 + SSD unlimit 7566000
2272396 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 2048 + SSD unlimit 7566000
2310820 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 6144 + SSD unlimit 7644000
2290623 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 1966 + SSD unlimit 7644000
2284654 Intel Xeon W-2145
6x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 192 3 * 1966 + SSD unlimit 7644000
2296108 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 6144 + SSD unlimit 7644000
2307674 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
3x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-8700 13180 64 3 * 8192 unlimit 7644000
2296099 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 * 2048 + SSD unlimit 7644000
2276895 Intel Core i9-12900K
4x RAM 32768 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i9-12900K 41594 128 1 * 6144 + SSD unlimit 7644000
2292833 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 2 * 8192 unlimit 7722000
2313657 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 * 1966 + SSD unlimit 7722000
2296630 Intel Xeon W-2145
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 256 2 * 240 + SSD unlimit 7722000
2315716 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 2 * 3932 + SSD unlimit 7722000
2301465 Intel XEON E-2176G
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel XEON E-2176G 13635 64 2 * 8192 + SSD unlimit 7722000
2248465 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 * 4096 + SSD unlimit 7722000
2276447 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 * 2048 + SSD unlimit 7722000
2282684 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 * 960 + SSD unlimit 7722000
2276593 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 6144 unlimit 7800000
2226394 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 * 4096 + SSD unlimit 7800000
2272378 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 4096 + SSD unlimit 7800000
2278536 Intel Core i9-9900K
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
3x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 64 1 * 8192 + SSD unlimit 7800000
2302728 Intel XEON E-2176G
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 128 2 * 960 + SSD unlimit 7800000
2292794 Intel Xeon W-2145
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 256 2 * 960 + SSD unlimit 7800000
2282690 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 + SSD unlimit 7800000
2313531 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
Intel Core i7-8700 13180 64 4 * 6144 unlimit 7800000
2282706 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 * 960 + SSD unlimit 7800000
2304296 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 4 * 1966 + SSD unlimit 7800000
2301629 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 * 2048 + SSD unlimit 7800000
2309767 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 960 + SSD unlimit 7878000
2294940 Intel XEON E-2276G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2276G 13803 64 2 * 12288 + SSD unlimit 7878000
2308991 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i7-7700 8581 32 2 * 512 + SSD unlimit 7878000
2308191 Intel Core i9-12900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
Intel Core i9-12900K 41594 128 2 * 1966 + SSD unlimit 7878000
2301627 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 3 * 2048 unlimit 7878000
2310471 Intel Core i9-9900K
4x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel Core i9-9900K 18879 128 2 * 1024 + SSD unlimit 7956000
2302469 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 1 * 12288 + SSD unlimit 7956000
2284575 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 1 * 6144 unlimit 7956000
2315580 AMD Ryzen 9 5950X
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 5950X 45895 128 2 * 960 + SSD unlimit 7956000
2289849 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 4096 + SSD unlimit 8034000
2284592 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 2 * 1966 + SSD unlimit 8034000
2266608 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 * 8192 unlimit 8034000
2282667 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 * 4096 + SSD unlimit 8034000
2258399 Intel Xeon W-2145
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 128 2 * 6144 + SSD unlimit 8034000
2308470 AMD Ryzen 9 3900
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 9 3900 30649 128 1 * 960 + SSD unlimit 8034000
2314364 AMD Ryzen 7 3700X
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
AMD Ryzen 7 3700X 22719 64 1 * 2048 + SSD unlimit 8112000
2302460 Intel XEON E-2176G
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC
4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
Intel XEON E-2176G 13635 64 4 * 960 + SSD unlimit 8112000
2310312 Intel Xeon W-2145
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
Intel Xeon W-2145 18292 256 2 * 960 + SSD unlimit 8112000