0513 8476976
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

بایگانی برچسب: s

ثبت دامنه جدید

new-gtlds

مشهدهاست با توجه به موضوع سایت و تجارت شما پسوندهای جدید ثبت می کند.

لیستی از پسوندهایی که مشهدهاست ثبت نماید بشرح زیر است :

link.

56,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

audio.

100,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

click.

68,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

club.

92,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

guru.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

company.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

academy.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

agency.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

associates.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

bar.

300,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

bargains.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

bike.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

blackfriday.

184,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

boutique.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

builders.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

cab.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

camera.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

camp.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

capital.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

cards.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

catering.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

cash.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

careers.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

care.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

church.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

christmas.

156,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

cheap.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

center.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

clothing.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

clinic.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

cleaning.

102,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

city.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

computer.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

community.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

coffee.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

codes.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

cool.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

contractors.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

construction.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

condos.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

dental.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

deals.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

dating.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

cruises.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

digital.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

directory.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

direct.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

diamonds.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

email.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

education.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

domains.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

discount.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

estate.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

equipment.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

enterprises.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

engineering.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

exposed.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

expert.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

exchange.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

events.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

fish.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

financial.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

farm.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

fail.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

foundation.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

florist.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

flights.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

fitness.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

gift.

116,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

gallery.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

furniture.

162,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

fund.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

guide.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

gripe.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

graphics.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

glass.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

hosting.

156,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

holdings.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

hiphop.

116,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

guitars.

156,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

ink.

140,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

industries.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

house.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

host.

356,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

juegos.

100,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

investments.

336,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

international.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

institute.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

life.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

lease.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

land.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

kitchen.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

maison.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

limo.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

limited.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

lighting.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

partners.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

media.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

marketing.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

management.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

photos.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

photography.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

photo.

156,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

parts.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

press.

288,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

plumbing.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

pictures.

76,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

pics.

116,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

recipes.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

property.

156,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

properties.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

productions.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

report.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

repair.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

rentals.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

reisen.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

services.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

schule.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

restaurant.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

rest.

168,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

solar.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

singles.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

shoes.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

Shop.

120,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

support.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

supply.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

supplies.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

solutions.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

tax.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

tattoo.

156,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

systems.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

surgery.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

today.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

tips.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

tienda.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

technology.

110,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

training.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

toys.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

town.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

tools.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

viajes.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

ventures.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

vacations.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

university.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

watch.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

voyage.

190,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

vision.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

villas.

202,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

wtf.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

works.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

wiki.

140,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

website.

116,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

zone.

142,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

xyz.

80,000 تومان
ثبت درخواست
ارسال درخواست ثبت

صفحه اصلی

جستجو و ثبت دامنه سریع !

همین حالا دامنه تان را ثبت کنید …

چرا مشهد هاست ؟!

برخی از ویژگی های مشهد هاست

سرعت بارگزاری مناسب

سرعت بارگزاری مناسب و پایداری بالای سرورها را با ما تجربه کنید

تضمین کیفیت

ما کیفیت سرورهای خود را تضمین می کنیم و با خیالی راحت می توانید سایت های خود را مدیریت کنید

پشتیبانی در همه ساعات

پشتیبانی از ساعت 8.30 الی 21 و همچنین در همه ساعات می توانید با ارسال تیکت با ما در ارتباط باشید

کانال تلگرام ویژه

از تخفیفات ویژه، اخبار و مطالب اختصاصی و خاص مطلع و بهره مند شوید » @MashhadHost

سرویس های میزبانی وب (لینوکس،ویندوز) ، سرور مجازی ، سرور اختصاصی ،

دامنه ، ایمیل هاستینگ ، خدمات پیام کوتاه ،

نمایندگی میزبانی وب و سرور مجازی ،

طراحی سایت در مشهد هاست.

پیشنهاد ویژه

 

5 پیشنهاد ویژه [ هاست های شخصی , نمایندگی هاست , سرور مجازی, هاست پربازدید, جشنواره ثبت دامنه ]

 

هاست های شخصی نمایندگی هاست سرورمجازی هاست پربازدید رادیو هاستینگ

نظرات ثبت شده در مشهدهاست

واقعا قیمت ها عالیه!

محمد امین اسدی
مدیرکل گروه علمی دانش آموز / گروه علمی دانش آموز

به عقیده من شرکت مشهد هاست از کادری دلسوز و پشتیبانی قوی برخودار است

غلامرضا دبیری
تهران دیزاینر / tehrandesigner.com

از سال 90 با مشهد هاست همکاری داشتم و همیشه خدمات هاستینگ و مخصوصا پشتیبانیشون عالی بوده .
فراموش نمیکنم در اون اوایل میهن هاست هم تازه کار بود و من از اون ها هم خدمات هاستینگ داشتم . اما مشهد هاست از لحاظ کیفیت و سرعت و قیمت و پشتیبانی واقعا بهتر بود و تا الانم است .

تشکر میکنم از عزیزان دست اندر کار مشهد هاست . حتی فی الحال من در اتریش هستم و این عزیزان به من لطف داشتند و خدمات دادند .

سپاس , انوری

امیر علی انوری
مدیر سایت / مقیم پلاس

مشهد هاست به معنی کامل احترام به مشتری و پشتیبانی حرفه ای میباشد . پشتیبانی کامل و دلسوزانه از مهمترین شاخصه های مشهد هاست میباشد

حمزه بجنوردی

حدود 3 ماهه که یک سرور اختصاصی از مشهدهاست گرفتم و خب دستشون درد نکنه تا حالا که مشکلی نداشتم. پشتیبانی و پاسخگویی کارمندان این شرکت به تیکتها هم خوب بوده و البته مدیریت این مجموعه هم انسان شریفی هستند که از ایشون هم سپاسگزارم

رضا خسروی
مدیر سایت / دانلودرام

من یه دوماهی میشه که از خدمات مشهد هاست استفاده می کنم فوق العاده بوده تا به الان بدون هیچ مشکلی کار کردم و پاسخگویی که معرکست خوشحالم که مشهد هاست رو پیدا کردم Dlovesong.ir

حسین محمدزاده
مدیر سایت / دیس لاو سانگ

به اعتقاد من مشهد هاست بهترين خدمات را در زمينه هاست و دامين ارائه مي دهد. مجموعه اي پاسخگو که اطمينان را به مشتريان خود هديه مي دهند.

سيد مجتبي فرشچي

با سپاس بسیار از زحمات شبانه روزی شما عزیزان ، شرکت آسا پردازش راد تا به حال با شرکت های زیادی همکاری داشته ولی مشهد هاست تنها شرکتی بوده است که با خدمات بسیار عالی توانسته رضایت من و مشتریانم را بهمراه داشته .
با سپاس

علی بختیاری

پشتیبانی عالی ، قیمت مناسب ، سرویس مناسب ، مشهد هاست رو به همه پیشنهاد میکنم.

رضا منصوری
مالک سایت / ورک وب WorkWeb

ضمن سلام و خسته نباشید
همکارای خوب در مشهد هاست نمونه ترین هستند و من همیشه و همه جا از مشهد هاست تعریف و با افتخار تابلوی حمایت مشهد هاست را بصورت دائم در سایت خود قرارمی دهم .
با آرزوی موفقیت برای همگیتون

سید عباس بزرگ زاده رضوی
مدیریت شرکت صبانک / saba-payam.ir

مشهدهاست یکی از بهترین و فوق العاده ترین سرویس دهنده ای هست که تاحالا دیدم از نظر پشتیبانی و سرویس ها و… هیچ نقصی توش نیست و واقعا از وجود همچین پشتیبانی و سرویس دهنده ای آرامش خاطر دارم برای مشتری های خودم که دارم از این سرویس دهنده استفاده میکنم،استفاده از این سرویس دهنده رو برای همه پیشنهاد میکنم چون این تجربه چندین ساله من رو توی مشهدهاست عزیز نشون میده که کاملا بی نقص بوده این سرویس دهنده. ممنون

بنیامین ارفع آزرده ثانی

به نظر من مشهد هاست واقعا عالی داره عمل میکنه

مخصوصا توی پاسخگویی به پشتیبانی

سرویس های خوبی هم داره

مجید شیخی
مدیر سایت بازار رسان / bazarresan.com

بدون اغراق عرض میکنم که پشتیبانی واقعی و همه جانبه را با مجموعه مشهد هاست تجربه خواهید کرد.
کارشناسان مشهد هاست با صبر و حوصله به همه سوالاتمان پاسخ میدهند و از دانش بسیار بالای برخوردار هستند و مشکلتان حل نشده باقی نخواهد ماند.
تشکر از همه کارشناسان محترم
قیمت سرویس های سایت نیز در مقایسه بسیار مناسب میباشد.

حامد ضرغام
ادمین پورتال (ویدیوهای آموزشی دوره های شبکه ) / AdminPortal.ir

مشهد هاست یکی از شرکت های میزبانی درجه یک و کارمندان پاسخگو و متخصص درجه یک میباشد من تو این چند وقت که خدماتی رو از مشهد هاست میگیرم خیلی راضی هستم چون چند باری از شرکت های دیگه سرویس گرفتم و راضی نبودم ولی الان خیلی خوشحالم الان هم به همه شما پیشنهاد میکنم به مشهد هاست بپیوندید

امید ذوالفقاری
مدیر عامل / رادیو بهارستان

سلام
من چند ماهی میشه که با مشهد هاست آشنا شدم و برای تست یکی از سایتهامو روی هاست پربازدید راه انداختم
روزانه بیش از 1800 بازدید دارم و تا به حال هیچ مشکلی نداشتم
ضمن اینکه پشتیبانی مشهد هاست واقعا عالی و اروپایی هستش
ممنون و سپاسگذارم

رضا زرین
مدیر سایت / خوش نوش تبریز

واقعا مشتری مداری یعنی مشهد هاست، من از وقتی مشتری مشهد هاست شدم خیلی راضیم، هم کیفیت خدمات بالاس و هم پشتیبانی 24 ساعتش که مهمترین ویژگی مشهد هاسته. من از برخی شرکت ها که خودشون رو برترین میدونن خدمات میگرفتم ولی واقعا پشیمونم کردن. ولی استفاده از خدمات مشهد هاست حس خوبی به من میده، حس رضایت همراه با امنیت. ممنون

حمید خدایاری
مشتری / گروه خرّم

آشنایی با مشهد هاست برام یک اتفاق خوب و بموقع بود،چندین بار هاست عوض کرده بودم ولی از هیچ کدوم راضی نبودم و این باعث میشد نتونم اونطور که میخوام کارامو پیش ببرم، کیفیت عالی،قیمت مناسب،پشتیبانی سریع و حرفه ای رو تو مشهد هاست دیدم،ممنونم ازتون

میلاد علیاری
مدیر سایت / زوم موبایل

کیفیتی بسیار عالی در کنار پشتیبانی طلایی و کادری پاسخگو و بسیار مودب
و مهره هایی کلیدی چون جناب ظریف و کاشانی و دیگر اساتید و اعضای مجرب

وحید ذولی نژاد
مدیر سایت / bookiha.ir

موفقیت درخشان مشهد هاست در تاسیس و تحکیم و توسعه یک سازمان مدرن و مفید علمی و فناوری شایسته تحسین و قدردانی است. خوشبختانه نیاز مردم و موسسات پیشرو خراسان به ارتباطات و اطلاعات با کیفیت و برتر از استاندارد رو به فزونی است و این ضامن توفیقات بیشتر مشهد هاست است.

مسعود راجی (76 ساله، 50 سال تجربه برنامه نویسی و مدیریت)
مدیرکل اسبق کامپیوتر و خدمات اطلاعات وزارت نفت / نماینده اسبق مراکر کامپیوتر کشور در شورایعالی انفورماتیک / آموزشگاه ریاضیات و رایانه ایرانشهر - نیشابور

من ده سال هستش که با مشهدهاست کار میکنم. با سرویسهای مختلف مشهدهاست کار کردم و بسیار راضی ام. با شرکتهای متعددی هم تا به حال کار کرده ام اما وجه تمایز قابل توجه مشهدهاست با دیگر هاستینگها پشتبانی عالی مشهد هاست است. موفق باشید.

هومن معین
مدیر عامل گروه دارکوب وب / darkoobweb.com

درود
مشتری مداری ،سرعت بی نظیر درپاسخگویی،پیگیری مشکلات، سرویسهای متنوع و مناسب ،دقت درانجام کار،کادر حرفه ای ومجرب همگی مواردی بود که بعد از همکاری با مشهد هاست مشاهده نمودم

میلادحسینی
مدیرمسئول / رام1

سلام
من خودم چندین سال است که مشتری مشهد هاست هستم
سرعت بارگذاری هاست ها بسیار عالی و از همه مهمتر قیمت و خدماتی است که رائه میدهند
و پشتیبانی سریع و قوی آن نیز مرا همیشه دلگرم میکند

زهرا نادری

بنده 3 سال هست که افتخار همکاری با مجموعه مشهد هاست رو دارم
چیزی که تو این مدت باعث شده که خدمات هاستینگ وب سایت های خودم رو تغییر ندم
تخصص در کنار وجدان کاری تیم محموعه مشهد هاست بوده

مجتبی سالارزائی
مدیر فروشگاه 051 مارکت / 051market

مشهد هاست سرویس های مناسب با قیمت مناسب پشتیبانی عالی داره و فکر نمیکنم هیچ شرکتی به پای مشهد هاست برسه
مشهد هاست رو به همه پیشنهاد میکنم
موفق باشید

علی اکبر داوری

ضمن سلام و خسته نباشید خدمت تمام مسئولین این مجموعه باید عرض کنم که بنده به درخواست دوستی برای اولین بار از خدمات این شرکت استفاده کردم اما به دلیل خوب بودن خدمات و پشتیبانی عالی پایبند این شرکت شدم و تا به امروز این شرکت رو به عنوان هاستینگ خوب و قوی معرفی کرده ام

محسن نوری
شرکت گسترش فضای مجاززی پارسینا / parsina.co

مشتریان برتر مشهدهاست