لایسنس های نرم افزاری

دایرکت ادمین

850500

هزار تومان

(Server Control Panel)

ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

سی پنل سرور مجازی

850500

هزار تومان

(Server Control Panel)

ماهانه + 8,190,000 هزینه فعالسازی

سی پنل سرور اختصاصی

1701000

هزار تومان

(Server Control Panel)

ماهانه + 15,750,000 هزینه فعالسازی

WHMCS لایسنس

1701000

هزار تومان

(billing system)

ماهانه + 18,900,000 هزینه فعالسازی

پلسک سرور مجازی - نسخه webhost

1701000

هزار تومان

(Server Control Panel)

ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

پلسک سرور اختصاصی - نسخه webhost

1890000

هزار تومان

(Server Control Panel)

ماهانه + 8,505,000 هزینه فعالسازی

JetBackup لایسنس

850500

هزار تومان

(Backup System)

ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

کلادلینوکس

1701000

هزار تومان

(Operating System)

ماهانه + 7,560,000 هزینه فعالسازی

لایت اسپید

1701000

هزار تومان

(Web Server)

ماهانه + 7,560,000 هزینه فعالسازی

CXS

850500

هزار تومان

(Security)

ماهانه + 2,520,000 هزینه فعالسازی

cPGuard لایسنس

1701000

هزار تومان

(Security)

ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

Imunify360 لایسنس

1701000

هزار تومان

(Security)

ماهانه + 1,890,000 هزینه فعالسازی

MailScanner

850500

هزار تومان

(Security)

ماهانه + 1,260,000 هزینه فعالسازی

Outgoing Spam Monitor (osm)

850500

هزار تومان

(Security)

ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

سیستم whmsonic

850500

هزار تومان

(ShoutCast Admin)

ماهانه + 6,300,000 هزینه فعالسازی

Solusvm - Master License

23800000

هزار تومان

(Virtualization Control Panel)

ماهانه + 2,520,000 هزینه فعالسازی

Solusvm - Slave License

23800000

هزار تومان

(Virtualization Control Panel)

ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

Virtualizor

452

هزار تومان

(Virtualization Control Panel)

ماهانه + 1,890,000 هزینه فعالسازی

KernelCare+

5000000

هزار تومان

(Kernel Management)

ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

CPNginx

23800000

هزار تومان

(Web Server)

ماهانه + 1,890,000 هزینه فعالسازی